Kubala

Antònia Font van participar al disc "Per al meu amic…Serrat" amb la seva particular versió de "Kubala". "Per al meu amic… Serrat" és un triple disc editat per Discmedi en què quaranta artistes dels Països Catalans de totes les edats i estils diversos versionen l'obra en català del noi del Poble-sec. N'hi ha, com ara Antònia Font, Glissando*, Jofre Bardagí, Maria del Mar Bonet, Dyango i Ricard Miralles.[@more@]

Aquesta entrada ha esta publicada en General. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

Una resposta a Kubala

 1. Ïðèãëàøàåì â ãîðîäñêîé ëàãåðü.
  Ëåòíèé êîìïüþòåðíûé ëàãåðü «Öèôðîâîé ñò@ðò» – ýòî óíèêàëüíàÿ îáðàçîâàòåëüíàÿ ïðîãðàììà, óìåëî ñî÷åòàþùàÿ îáó÷åíèå êîìïüþòåðíûì äèñöèïëèíàì è äîñóã ðåáÿò â âîçðàñòå îò 10 äî 15 ëåò.
   àâãóñòå, òåìà ëàãåðÿ: ñîçäàíèå ñåìåéíîé èíòåðíåò ñòðàíè÷êè, èñòîðèÿ ðàçâèòèÿ òåõíîëîãèè èíòåðíåò.
  I ñìåíà – ñ 13. 08 ïî 17. 08
  II ñìåíà – ñ 20.08 ïî 24. 08
  Ñ 10:00 äî 18:00
  Ïðîøåäøèå èþíüñêèå ñìåíû ïîëó÷èëè ïîçèòèâíûå îòçûâû äåòåé è ðîäèòåëåé.
  Áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü íà ñàéòå

  http://www.e-fond.ru

Els comentaris estan tancats.